RNI.PUN.HIN./2003/13147
Postal Regd. No.6/PB/LDC/0738/2014-16

f'kjksef.k Jhla?k yqf/k;kuk esa ije iwT; xPNkf/kifr th dh ikou fuJk esa iokZf/kjkt ioZ i;qZ"k.k ds eaxye; dk;ZØe

BY navyugnirmata / February 24, 2017

    ije iwT; orZeku xPNkf/kifr JqrHkkLdj vkpk;Z Hkxoar Jhen~ fot; /keZ/kqja/kj lwjh'oj th e-lk- vkfn Bk.kk dh fuJk esa fnukad 29 vxLr 2016 ls 05 flrEcj 2016 rd iokZf/kjkt ioZ i;qZ"k.k g"kksZYykl iwoZd lEiUu gq;sA
    Jhla?k yqf/k;kuk esa bl ckj fjdkMZ :i esa riL;k gqbZA bu esa ikap ekl[ke.k ¼30 ozr½] 21 miokl] 300 ls Åij vëkbZ okys riLoh] vusdksa vëe] Jh v{k; fuf/k ri] Jh leolj.k ri] ikS"k/k] miokl okys riLoh vkfn 'kkfey FksA ekl[ke.k okys riLoh bl izdkj gSa  %& Jh fou; tSu lqiq= Jh diwj pan tSu] Jh lquhy tSu lqiq= Jh izos'k dqekj tSu] Jhefr ft;k tSu /keZiRuh Jh fizal tSu] Jhefr larks"k tSu /keZiRuh Jh n'kZu yky tSu ^tEew okys*] Jhefr lksfu;k tSu /keZiRuh Jh jktho tSuA  Jhla?k yqf/k;kuk dh rjQ ls lHkh rifLo;ksa dh vuqeksnuk vkSj cgqeku fd;k x;kA
    bu lHkh rifLo;ksa dk cgqeku] vuqeksnuk vkSj ikj.kk LFkkuh; tSu mikJ; esa fd;k x;kA ftldk lEiw.kZ ykHk Jhla?k v/;{k Hkkjr Hkw"k.k tSu Hkkjrh ifjokj Jh Jhiky&Jhefr fo|koarh ve`rlj okyksa ds oa'kt+ Jh uohu dqekj] Jh Hkkjr Hkw"k.k tSu] Jh jkts'k tSu ^nqXxM+ ifjokj* eS- uohu Hkkjr ,DliksVZ ifjokj us izkIr fd;kA
    ikj.kk djokus esa vusd eaMyksa us lg;ksx fn;k ftuesa Jh fot; oYyHk tSu ;qod e.My] Jh vfjgar lsok la?k] Jh fot; oYyHk tSu ;qod e.My] Jh 'kkafrukFk tSu ;qod e.My vkfn us ikj.kk djokus esa viuk iwjk&iwjk ;ksxnku fn;kA
    prqFkZ ioZ i;qZ"k.k esa iwT; xq:nso dks Jh dYilw= ogksjkus dk ykHk Jh xkso/kZu nkl&yktoarh tSu] Jhefr jfodkar tSu&Jh lqfjUnz tSu] Jh pUnz fdj.k tSu] vfuy tSu ifjokj] eS- fot; oYyHk gkSt+jh us izkIr fd;kA jkf= Hkkouk dhrZu blh ifjokj ds fuokl LFkku ij gqvk ftlesa gt+kjksa dh la[;k esa HkDrksa us izHkq xq.kxkku fd;kA
    fnukad 02&09&2016 dks Hkxoku egkohj Lokeh th dk tUe egksRlo] tSu Ldwy njslh ds izkax.k esa g"kksZYykl iwoZd euk;k x;kA 14 egkLoIuksa dh cksfy;ksa dk ykHk bu ifjokjksa us izkIr fd;kA
    equhe cuus dh cksyh dk ykHk Jh jkds'k tSu Jh iUtq 'kkg /keZ pUn fd'kksjh yky tSu ukjksoky okyksa us izkIr fd;kA
    igys LoIu dk ykHk Jh neu tSu n{k tSu] eS- neu e'khu] Jh fot; bUnz uxj] nwljs LoIu dk ykHk Jh diwj pUn fofiu dqekj lqfjUnz dqekj tSu eS- vkj- ds- fuVos;j] rhljs LoIu dk ykHk Jh f=Hkqou dqekj yfyr dqekj tSu] eS- vkfnukFk Mkb±x] pkSFks LoIu dk ykHk Jh jks'ku yky r`Irk tSu latho tSu lkdsr tSu] eS- Mh-lh- QSfczDl] ikapos LoIu dk ykHk Jhefr lqns'k jkuh tSu /keZiRuh Jh dkfUr yky tSu] eS- oh-ih- bEiSDl] NBs LoIu dk ykHk Jh 'kkfUr nkl /keZnso tSu t+hjk okys] eS- V~;wMj fufVax odZl] lkrosa LoIu dk ykHk Jh Kku pUn f=Hkqou tSu] eS- bUnzk gkSt+jh] vkBosa LoIu dk ykHk Jh vHk; dqekj jktho dqekj tSu] eS- peu fuV QSc] ukSosa LoIu dk ykHk Jh iz|qeu dqekj Hkw"k.k dqekj o#.k tSu ^dksBh okys* eS- oYyHk QSfczDl] nlosa LoIu dk ykHk Jh jRu pan jktsUnz dqekj jktho dqekj jkts'k tSu ^iiuk[kk okys*] X;kjosa LoIu dk ykHk Jh gjh pan jkds'k dqekj jkts'k dqekj tSu] eS- ds- vkj- ueks m|ksx] ckjgosa LoIu dk ykHk Jh QXxqey d'ehjh yky fouksn tSu fot; tSu fou; tSu] eS- oYyHk ;kuZt] rsjgosa LoIu dk ykHk Jh ljnkjh yky Hkw"k.k yky jes'k dqekj tSu] eS- LokfLrd baVjizkbftt+] pkSngosa LoIu dk ykHk Jh diwj pUn jftUnz dqekj pUn izdk'k tSu us izkIr fd;k rRi'pkr~ dwiu Mªk }kjk ikyuk th dks ?kj ys tkus dk ykHk bUnz uxj ifjokj us fy;kA

    uofufeZr ikyuk dk ykHk bl ifjokj us fy;k &Jh xaMk jke jkt dqekj izse pUn tSu ifjokj] Jhefr pesyh nsoh tSu /keZiRuh Lo- Jh jkt dqekj tSu] ofjUnz tSu&'kf'k tSu] jkts'k tSu&ef.k tSu] izoj tSu&izcy tSu] Parveen Fabrics Pvt. Ltd., Ldh.

    blh fnu Hkxoku dks jFk esa fcBkus o lkFk cSBus dk ykHk Jh I;kjk yky] efgUnz iky tSu] fo'kky tSu] fodkl tSu] v'kZ tSu] vgZe~ tSu] [kq'kh tSu] nh;k tSu iêh okys ifjokj] eS- ih-oh- tSu gkStjh ¼Tripple V½ us izkIr fd;kA
    blh fnu lk/kfeZd HkfDr ¼xkSre izlknh½ dk ykHk Jh xaMk jke jkt dqekj izse pUn tSu ^jk;dksV okys* ifjokj Jhefr pesyh nsoh tSu /keZiRuh Lo- Jh jkt dqekj tSu ds oa'kt+ Jh use pUn tSu] Jh izoh.k dqekj tSu] fodkl tSu] fo'kky tSu] xkSjo tSu] lkSjHk tSu] eS- izoh.k fuVos;j ¼jft-½] eS- izoh.k fuV QSc us izkIr fd;kA
ioZ i;qZ"k.k i'pkr~ lkewfgd lk/kfeZd okRlY; ykHkkFkhZ ifjokj Fks& Jh jks'ku yky dSyk'koarh tSu ^dlwj okys* ifjokj ds oa'kt Jh fouksn tSu&m"kk tSu] foiqy tSu] xxu tSu M/S CALCUTTA HOSIERY EMPORIUM (CHE), LUDHIANA

    fnukad 04&09&2016] jfookj] izkr% 10%00 cts f'kjksef.k Jhla?k esa izFke ckj vëkbZ o vëkbZ ls Åij riL;k djus okyksa dk HkO; oj?kksM+k Jh dfydq.M ik'oZukFk tSu eafnj] nky ckt+kj ls izkjEHk gksdj Jh vkRe&oYyHk tSu mikJ;] iqjkuk cktkj esa igqapkA rRi'pkr~ ije iwT; xPNkf/kifr vkpk;Z Hkxoar Jhen~ fot; /keZ/kqja/kj lwjh'oj th e-lk- ds eq[kkjfoan ls lkewfgd iPpD[kk.k fy;kA
    fnukad 17&09&2016] 'kfuokj dks ije iwT; th dh fuJk esa LFkkuh; tSu Ldwy] njslh ds izkax.k esa vkf'ou ekl dk {kekiuk laØkfUr egksRlo cM+s g"kksZYykl ls euk;k x;kA vusd xq#HkDRkksa us HkfDr ds xhr xk;s ftlesa fizal tSu] xxu tSu] egkohj efgyk e.My] lkSjHk tSu] lqjs'k tSu ikVuh] eksfgr tSu fnYyh vkfn us xq#HkfDr ds Hktu xk;sA
    Hkkjr o"kZ ds vusd jkT;ksa ds vusd uxjksa ls Jhla?k i/kkjs vkSj iwT; xq#nso ls {kek;kpuk dh vkSj vius&vius uxjksa esa i/kkjus dh iwT; xq#nso ls fouarh dhA ftuesa Jh vkRekuUn tSu egklHkk mÙkjh Hkkjr ds v/;{k lq'khy tSu] paMhx<+ Jhla?k ls Jh Hkkjr Hkw"k.k tSu] gksf'k;kjiqj Jhla?k ls Jh vthr tSu] tkya/kj Jhla?k ls Jh ujs'k tSu] vVy Jhla?k ;equkuxj] vEckyk Jhla?k ls Jh veu tSu] jk;dksV Jhla?k ls Jh ,oUr tSu] 'kkgnjk Jhla?k ls Jh usepan tSu] iV~Vh Jhla?k ls Jh vfer tSu] lj/kuk Jhla?k ls Jh lrsUnz tSu] tEeq Jhla?k ls Jh vk'kq tSu] vEckyk lekf/k VªLV dh rjQ ls Jh lrh'k tSu] jksfg.kh Jhla?k ls Jh vfuy tSu ukgj] Jh vkRekuan tSu lHkk nf{k.k xqtjkr lwjr ls Jh jktsUnz ckxjspk] ve`rlj Jhla?k ls dks"kk/;{k Jh gsear tSu] xq# HkDr e.My mÙkjh Hkkjr] Je.k la?k oS;koPp lfefr] tkya/kj Jhla?k v/;{k Jh eqds'k tSu] dqjyk eqEcbZ Jhla?k ls MkW- eqds'k oksjk] Jh vkRe&oYyHk Je.kksikld xq#dqy VªLV yqf/k;kuk ,oa vfrfFk Hkou ygjk jksbZ t+hjk ls Jh lqjs'k tSu ikVuh] ljfgUn rhFkZ ls egkea=h Jh ;ksxs'k tSu] oYyHk HkfDr e.My Hkk;[kyk eqEcbZ] ikuhir Jhla?k ls Jh lqcks/k tSu] eqjknkckn Jhla?k ls Jh jktho tSu] chdkusj Jhla?k ls Jh fot; th dkspj] vksLrjk th rhFkZ desVh ls Jh vk'kq th&jes'k th] cylkM+ Jhla?k ls Jh dkafr HkkbZ] cSaxyksj Jhla?k ls Jh fj[kc pUn th ukgj vkfn us iwT; xq#nso ls {kek;kpuk dhA
    rRi'pkr~ iwT; xq#nso Lrks= ikBksa dk mPpkj.k fd;k vkSj laØkfUr uke dk izdk'k fd;kA iwT; xq#nsoksa ds t;dkjksa ds lkFk lHkk dk foltZu gqvkA
    {kekiuk laØkfUr lk/kfeZd HkfDr dk ykHk Jh /keZizdk'k deykoarh tSu ds oa'kt+ Jh dksey dqekj tSu] dqary jkt tSu&dapu tSu] dhfrZ tSu] dkbuk tSu ,oa fd;ku tSu] eS- M~;wd QS'ku ¼bf.M;k½ fyfeVsM us fy;kA